Home

Zdravstveni turizam se pretežno temelji na motivaciji putovanja za poboljšanje zdravlja, radi prevencije ili odmaranja, kao i liječenja ili rehabilitacije, te predstavlja jedan od najjačih trendova turističkih putovanja posljednjeg desetljeća.

Tome je pridonijela svijest ljudi o brizi za vlastito zdravlje, povećanje slobodnog vremena i dohotka stanovništva, ali i promjene u načinu rada i života suvremenog čovjeka, povećanje stresa, povećanje kroničnih bolesti, a posebno se ističu kardiovaskularne i zloćudne bolesti, dijabetes i kronične respiratorne bolesti. Zdravstveni turizam je u Hrvatskoj prepoznat kao perspektivan i važan gospodarski čimbenik za razvoj cjelogodišnjeg turizma te je uvršten u nacionalne razvojne strateške dokumente (Strategiju razvoja turizma do 2020., te Strategiju razvoja zdravstva od 2012. – 2020.) budući da se radi o specifičnom obliku turizma koji raste po stopi između 20 % i 25 % godišnje.

Zbog blizine velikim emitivnim tržištima, prirodne ljepote i povoljne klime, sigurnosti zemlje, kvalitetne zdrave hrane, duge tradicije, konkurentnih cijena, kvalitetnih i stručnih zaposlenika te općenito dobre reputacije zdravstvenih usluga, Hrvatska ima komparativne prednosti za razvoj zdravstvenog turizma. Proizvodi i usluge zdravstvenog turizma koji postaju pokretač gospodarskog razvoja i zapošljavanja, posebno relevantni za Hrvatsku uključuju: medicinski wellness, wellness, lječilišni turizam, medicinski i dentalni turizam.

Glavni potencijali i oslonci budućeg razvoja zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj su kvalitetni i stručni zaposlenici, prirodni ljekoviti činitelji na bazi termalne i morske vode, naftalana, peloida i ostalih, raznolikost prirodnog bogatstva, ekološke kvalitete prostora, more, blagotvorno podneblje i zdrava hrana, povećanje svijesti stanovništva o preventivnoj skrbi i brizi za vlastiti zdravlje.

U svrhu promocije i sustavnog razvitka zdravstvenog turizma kao multidisciplinarne gospodarske grane Ministarstvo turizma je u suradnji s Ministarstvom zdravstva predstavilo Nacionalni program – Akcijski plan za razvoj zdravstvenog turizma u lipnju 2015. godine, a potonjeg je izradio Institut za turizam.

Od 1. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) u kojem je regulirano područje zdravstvenog turizma u člancima 39. i 40. Po stupanju na snagu navedenog Zakona, pristupilo se izradi Pravilnika o oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje, koji je detaljnije razradio oblike zdravstvenih usluga u okviru zdravstvenog turizma, vrste lječilišta te usluge medicinskog wellnessa.

Dr. Mate Car, PhD DIC BA(Hons)
Pomoćnik ministra zdravstva


Iznimna nam je čast, kao organizatorima i domaćinima prvog znanstvenostručnog, međunarodnog kongresa o lječilišnom turizmu i prirodnim ljekovitim činiteljima da se odvija na otoku Rabu. Upravo Rab, kao prepoznata turistička destinacija, uz prirodne, raspolaže i kvalitetnim zdravstvenim resursima, koje bi trebalo povezivati sa turističkim resursima, uz uvažavanje povijesnog nasljeđa, a sve kako bi se ova destinacija mogla snažnije orijentirati na koncepciju zdravstvenog turizma. To otvara mogućnost da se blagodati mediteranske klime, aerosoli, ljepota krajolika i geomorfološka raznolikost (Geopark),bogati biljni pokrov (šuma Kalifront, rezervat Dundovo; park šuma Komrčar), pješačke i biciklističke staze (edukativna Premužićeva staza; 144 km pješačkih i 160 km biciklističkih staza) sada prepoznatljivi ambijent “zelenog otoka”, “otoka ljubavi” ili ” otoka sreće”, “otoka sporta” u budućnosti prepozna i pod sloganom “otoka zdravlja”.

Zasigurno je značajna uloga javnog zdravstva kroz sustavno djelovanje u području prevencije, prvenstveno kroz edukaciju, promociju i unaprijeđenje zdravlja,  zaštite okoliša , što nedvojbeno doprinosi ukupnoj kvaliteti zdravstveno-turističkog proizvoda, te je vrlo značajna za imidž i potvrđuje potrebu postizanja konsenzusa između svih dionika na razini turističke destinacije, a u cilju poticanja sinergijskih procesa, kojima će se osigurati viša razina sigurnosti i kvalitete zdravstveno-turističke ponude, a kroz to viši stupanj zadovoljstva  i sigurnosti turista. U tu svrhu potrebno je zdravstveno-turističke sadržaje dalje istraživati, razvijati, povezivati i pružati zajedno sa ostalim sudionicima turističke ponude, koja će biti prihvatljiva suvremenoj populaciji, a koja može osigurati prepoznatljivost, konkurentnost i prosperitet  turističke destinacije otoka Raba kao  „otoka zdravlja“.

Pozivamo Vas na Drugi znanstvenostručni kongres s međunarodnim sudjelovanjem “Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji”, koja će se održati od 27. do 29. kolovoza 2021. u Rabu.

Srdačno Vas pozdravljamo i željno očekujemo u Rabu!

Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče

Teme: lječilišni turizam, prirodni ljekoviti činitelji, javno zdravstvo, prevencija, psihoterapija, mentalno zdravlje, rehabilitacija, wellness, zdravstveni turizam, medicinski turizam, dentalni turizam, komplementarne metode


Pod visokim pokroviteljstvom
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović


Pokrovitelji
Ministarstvo zdravstva RH
Ministarstvo turizma RH
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Glavni sponzor Adriatic Croatia International Club ACI d.d.


Organizacijski odbor: Albert Cattunar (predsjedatelj), Dobrica Rončević Daniela Glažar Ivče, Marina Barkiđija Sotošek, Danijela Štimac Grbić, Bruno Cvetković

Znanstveni odbor: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, Izv.prof.dr.sc. Vanja Vasiljev, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, Verner Marjančić prof. rehab.

Recenzenti: Daniela Glažar Ivče, Dobrica Rončević, Albert Cattunar


Tajnik kongresa: Davor Klarić (kontakt davor.klaric@zzjzpgz.hr)

Voditelj kongresa: Albert Cattunar (kontakt +385 91 2030731)


Predavači:

Mr.sc. Albert Cattunar [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Dobrica Rončević [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Mr.sc. Daniela Glažar Ivče [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Davor Klarić [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Marina Barkiđija Sotošek [Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu]

Danijela Štimac Grbić [Hrvatski zavod za javno zdravstvo]

Prof. dr.sc. Jagoda Doko Jelinić [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Doc.dr.sc. Milan Milošević [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Damir Andabaka [Odjel za vode i balneoklimatologiju Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Prof.dr.sc. Davor Jurišić [KBC Rijeka]

Muhidin Omerdić [Ministarstvo rada i mirovinskog sustava]


Glavni organizator:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Suorganizatori:

Općina Lopar

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Grad Rab

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Općine Lopar

Astronomsko društvo Višnjan

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta

Znanstveno edukacijski centar Višnjan


Health tourism is predominantly based on the motivation of traveling to improve health, prevention or rest, as well as treatment or rehabilitation, and is one of the strongest trends in tourist travels of the last decade. This has been contributed by the awareness of people about caring for their own health, increase of leisure time and income, as well as changes in the way people work and live, increase of stress, increase of chronic illnesses and especially cardiovascular and malignant diseases, diabetes and chronic respiratory diseases.

Health tourism in Croatia has been recognized as a prospective and important economic factor for the development of all-year tourism and is included in the national development strategy documents (Tourism Development Strategy by 2020, and Health Development Strategy 2012-2020) since it is a specific form of tourism that increases at a rate between 20% and 25% annually. Due to the proximity to large emitter markets, natural beauty and favorable climate, country security, quality healthy food, long tradition, competitive prices, quality and professional staff and generally good reputation of health services, Croatia has comparative advantages for the development of health tourism. Health tourism products and services, which are the driving force for economic development and employment, especially relevant to Croatia include: medical wellness, wellness, health tourism, medical and dental tourism.

The main potentials and support of the future development of health tourism in the Republic of Croatia are quality and professional employees, natural healing factors based on thermal and sea water, naphthalene, peloid and others, diversity of natural resources, ecological quality of space, sea, nutritious environment and healthy food, awareness of the population about preventative care and concern for their own health.

For the purpose of promotion and systematic development of health tourism as a multidisciplinary economic branch, the Ministry of Tourism, in cooperation with the Ministry of Health, presented the National Program – Action Plan for Health Tourism Development in June 2015 which was developed by the Institute for Tourism.

Since 1 January 2019, the new Health Care Act (OG 100/18) has been in force, regulating the field of health tourism in Articles 39 and 40. Following the entry into force of the above mentioned Act, the Regulation on Forms of Health Care which are provided in the field of health tourism and standards and norms for their performance, which will further elaborate forms of health services in the field of health tourism, healthcare and medical services.

Mate Car, MD, PhD DIC BA(Hons)
Assistant Minister, Ministry of Health


We invite you to the 2nd Scientific Conference with international participation “Health resort tourism and natural health remedies”, which will be held on August 27 – 29, 2021 in Rab.

We welcome you and look forward to see you in Rab!

Topics: health resort tourism, natural healing remedies, public health, prevention, psychotherapy, mental health, rehabilitation, wellness, health tourism, medical tourism, dental tourism, complementary methods


Under the honorary auspice of the President of the Republic of Croatia Kolinda Grabar-Kitarović

Patrons
Republic of Croatia – Ministry of Health
Republic of Croatia – Ministry of  Tourism
Republic of Croatia – Ministry of Labor and Pension System


Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče

Organizing Committee Members: Albert Cattunar (Chairman), Dobrica Rončević (Chairman), Daniela Glažar Ivče (Chairman), Marina Barkiđija Sotošek, Danijela Štimac Grbić, Bruno Cvetković

Scientific Committee Members: Prof. dr.sc. Vladimir Mićović, Izv.prof.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, Mladen Marković

Secretary: Davor Klarić (davor.klaric@zzjzpgz.hr)

Congress Leader: Albert Cattunar (+385 91 2030731)

Lecturers:

Mr.sc. Albert Cattunar [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Dobrica Rončević [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Mr.sc. Daniela Glažar Ivče [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Davor Klarić [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Marina Barkiđija Sotošek [Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu]

Danijela Štimac Grbić [Hrvatski zavod za javno zdravstvo/ Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Bruno Cvetković [Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health]

Prof. dr.sc. Jagoda Doko Jelinić [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Doc.dr.sc. Milan Milošević [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Damir Andabaka [Odjel za vode i balneoklimatologiju Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Prof.dr.sc. Davor Jurišić [Odjela za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci]

Marko Marić [Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health]


Organizer:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Co-organizer:

Općina Lopar

Andrija Štampar Teaching Institute of Public Health

Grad Rab

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Općine Lopar

Astronomsko društvo Višnjan

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta