Informacije

Za sve sudionike (aktivne ili pasivne) registracija je obavezna


Kotizacije

Uplate kotizacija:

PRIMATELJ: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52A, 51000 Rijeka

IBAN PRIMATELJA: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg3A

HR 9224020061100369379

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 10010126-OIB PLATITELJA

OPIS PLAĆANJA: Kotizacija RAB-kongres 2021.

Swift: ESRH22


Kotizacije se odnose na jednu osobu i navedene su u neto iznosu.  U slučaju devizne uplate, kotizaciju treba uvećati za trošak devizne doznake.

Kotizacija 1 (s prihvaćenim radom) iznosi ukupno 500 kuna.

Kotizacija 2 (bez prihvaćenog rada) iznosi ukupno 700 kuna.

PDV je uključen u sve cijene. U slučaju nemogućnosti dolaska na kongres nema povratka uplate već je moguća zamjena i dolazak druge osobe. Hvala na razumijevanju!

Potvrdu o uplati poslati na email a.cattunar@yahoo.com


Rad mora sadržavati:

1. Puno ime i prezime autora bez titula, naslov rada na hrvatskom i na engleskom jeziku

2. Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku s ključnim riječima,

3. Tekst koji se u pravilu sastoji od uvoda, materijali i metode- eksperimentalni dio, rezultat, rasprava o rezultatima i zaključak,

4. Tablice, slike i dijagrame (crteže)

5. Zahvale (ako ih ima).

6. Popis literature. Citiranje po Vankuveru.

Prezentaciju u PowerPoint-u u trajanju maksimalno 10 minuta je potrebno pripremiti u verziji iz 2016. godine ili ranije verzije najviše do 2010. godine (2016 ili 2013. ili 2010. godina).

Rad poslati do 1. srpnja 2021. godine. Radovi će se recenzirati! Radovi će biti tiskani u Zborniku radova!

Dodatne informacije: Albert Cattunar 0912030731


Bodovanje

Hrvatska liječnička komora [HLK] će bodovati aktivne sudionike s _ bodova a pasivne sudionike s_bodova.

Hrvatska komora medicinskih sestara [HKMS] će bodovati aktivne sudionike s_bodova a pasivne sudionike s_bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost [HKZR – MLD] 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost radne terapije [HKZR – DRT] će bodovati aktivne sudionike s_bodova a pasivne sudionike s _ bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva [HKZR – DSI] će bodovati aktivne sudionike s_bodova a pasivne sudionike s_ bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za radiološko-tehnološke djelatnosti [HKZR – RTD] će bodovati aktivne sudionike s _ bodova a pasivne sudionike s_bodova.

Hrvatska komora fizioterapeuta [HKF] će bodovati aktivne sudionike s _ bodova a pasivne sudionike s_bodova.

Hrvatska psihološka komora [HPK] će bodovati aktivne sudionike s _ bodova a pasivne sudionike s_bodova.

Hrvatska komora primalja [HKP] će bodovati aktivne sudionike s 10 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.